Хемисфери

 

Л я в о полукълбо:
управлява вербалното изразяване и разбиране, говора, четенето, писането и последователна или серийна обработка на информацията, което включва задачи като разбиране на граматиката, извършване на аритметични действия, набиране на текст на компютърна клавиатура, отбелязване на точки при игра – всички от които стават възможни чрез използването на стесняване и конкретизиране на вниманието. Ако сте горски лесничей например, лявата хемис-фера ще оценява / изследва отделните дървета и животни за дефекти и проблеми. Хората с доминираща лява хемисфера са обикновено с по-тесен и конкретен фокус на вниманието, с ригидни (негъвкави), целенасочени нагласи. Там се намира речева асоциация, езикови функции, зона на Брока и зона на Вернике. Повечето от хората днес живеят в общества, създадени от лявата хемисфера – две трети от насе-лението са с доминиращо ляво полукълбо. Много професии, работни позиции и пове-чето мъже насърчават и поощряват фунци-ониране чрез лявата хемисфера. Нашата култура – такава каквато е въплътена в нашите училища, работни места, фирми, корпорации, правителство, армия, е пред-разположена и насочена към доминация на фунциите на лявото полукълбо. Тези инсти-туции се интересуват от писмения език, времето, крайните срокове, серийната обработка на информацията, конкретни обекти и отправен навън конкретен (стес-нен) фокус на вниманието. Функциите на лявото полукълбо силно се насърчават и фаворизират от културата в индустриали-зираните държави, е като цяло по-обектив-но и конкретно насочено, разделя и анали-зира, по-рационално отколкото емоцио-нално, поддържа силно и позитивно чувст-во за азовост (отделност/индивидуалност).

1. Постепенно, поетапно, 2. Последователно, детайли, 3. Логика Разум, 4. Принципи, 5. Анализ, 6. Aгресия, 7. Осъзнаване на време, 8. Буквално, 9. Думи, 10.Символи, 11. Интелект, 12. Логическо знание, 13. Математическо мислене/Наука

Д я с н о полукълбо:
обикновено е недоминантно, то е отговорно за емоциите, възприемането на лицевите изражения, координира пеенето, разбира музиката, чете езика на тялото и ни дава осъзнаване за него, изпълня-ва визуално – пространствени задачи като хвърля-не /хващане на топка или каране на колело/ мотоциклет. Дясното полукълбо подпомага проз-ренията и интуитивния начин на разсъждаване както и потапянето в преживяването на три- измерното пространство и три-измерни простран-ствени Дясното полукълбо схваща „голямата картина” и контекста буквално и метафорично като вижда много неща по-скоро едновременно, откол-кото последователно. Това се нарича паралелно обработване на информацията. При него, напри-мер, се възприема цялото лице наведнъж вместо последователно възприемане на индивидуалните черти една след друга. Емпатията,творчеството, интуицията, прозрението и разпознаването на познати лица са функции на дясната хемисфера, взаимовръзки, докато дясната хемисфера ще ви даде много по-широка гледна точка: здравето на животните и дърветата ще бъде разглеждано като част от по-обширна система, а не като отделени, несвързани части. Дясната хемисфера гледа на гората като на цялостна единица или обединение. Някои хора са добри в детайлите, други са по-добри във виждането на цялата картина („голяма-та картина”) Хората с доминираща дясна хемис-фера имат склонност към творчество с по-широко, разпръснато – потопено внимание, което схваща „голямата картина” или контекста. Този тип хора са по-малко загрижени за детайли като време, крайни срокове или балансиране на разходите си. Художници, изпълнители от изкуствата и тези, които работят с въображението и изобретяването са предразположени към доминиране на дясната хемисфера.

1. Цялостно / широк фокус, 2. Едновременност, 3. Чувства, Интуиция, 4. Креативност, творчество, 5. Синтез, 6. Покорство, 7. Осъзнаване на простран-ството, 8. Метафорично, 9. Описания, жестикула-ция, 10. Въображение, 11.Сетива, 12.Емперично знание, 13.Образно мислене/изкуство